Hướng dẫn sinh viên nhập email vào hồ sơ cá nhân

Sau khi đăng nhập, Sinh viên vào nút Hồ sơ (Như hình sau)

2. Nhập thông tin Email của mình vào ô Email (Như hình sau), Sau đó nhấn nút "Lưu thay đổi"


Ngày đăng: 5/8/2024 4:48:34 PM